مراجعین محترم در نظر داشته باشید کلیه بیمه های طرف قرارداد باید شرایط کلی زیر را داشته باشند:

                   - کد ملی

                   - تاریخ اعتبار

                   - مخدوش نبودن متن نسخه و تاریخ ویزیت

 

شرايط پذيرش (تاریخ نسخه)

فقط با معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه ی دارای اعتبار