مراجعین محترم در نظر داشته باشید کلیه بیمه های طرف قرارداد باید شرایط کلی زیر را داشته باشند:

                   -کد ملی

                   - تاریخ اعتبار

                   - مخدوش نبودن متن نسخه و تاریخ ویزیت

 

 

نوع بيمهشرايط پذيرش (تاریخ نسخه)
تامین اجتماعی از تاریخ مندرج در برگ بیمه به مدت یک ماه
خدمات درمانی از تاریخ مندرج در برگ بیمه به مدت یک ماه
نیروهای مسلح از تاریخ مندرج در برگ بیمه به مدت یک ماه

شرکت نفت (فقط با معرفی نامه

 فقط با معرفی نامه به همراه دفترچه بیمه ی دارای اعتبار
کانون بازنشستگان شرکت نفت از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا یک ماه
صدا و سیما از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا دو ماه در همان سال
شرکت نفت فلات قاره از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا یک ماه در همان سال
   
بیمه بانک ها
بانک صادرات عادی یا جانباز از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک ملی شاغل و بازنشسته و جانباز از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک ملت از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک سپه از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک تجارت از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک کشاورزی از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک پارسیان

    دفترچه پارسیان از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا آخر همان ماه

            تکمیلی پارسیان مطابق بیمه پایه

            بانک رفاه کارگران                                       مطابق بیمه پایه
بانک صنعت و معدن از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بانک توسعه صادرات از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا سه ماه در همان سال
بیمه های تکمیلی
کمک رسان ایران SOS مطابق بیمه پایه
تکمیلی سینا مطابق بیمه پایه
   
تکمیلی البرز مطابق بیمه پایه
تکمیلی معلم مطابق بیمه پایه
تکمیلی آسیا مطابق بیمه پایه 
تکمیلی دانا

دفترچه بیمه دانا از تاریخ مندرج در برگ بیمه تا ۱ ماه

تکمیلی دانا مطابق بیمه پایه

تکمیلی نوین مطابق بیمه پایه
تکمیلی تجارت نو مطابق بیمه پایه
تکمیلی ما مطابق بیمه پایه
  تکمیلی رازی مطابق بیمه پایه
تکمیلی سرمد مطابق بیمه پایه
تکمیلی پاسارگاد مطابق بیمه پایه
تکمیلی کار آفرین مطابق بیمه پایه
تکمیلی سامان مطابق بیمه پایه
تکمیلی کوثر مطابق بیمه پایه
تکمیلی آتیه سازان حافظ  مطابق بیمه پایه
در زمان مراجعه همراه داشتن شناسنامه ، کارت ملی و دفترچه بیمه الزامی است
تکمیلی  ایران مطابق بیمه پایه
تکمیلی ملت مطابق بیمه پایه