مراجعین محترم می توانند در ساعات کاری آزمایشگاه با همراه داشتن نسخه جهت پذیرش به آزمایشگاه مراجعه نمایند.

مراحل پذیرش به ترتیب زیر می باشد:

  

۱- دریافت نوبت از دستگاه نوبت دهی

 

     ۲- اعلام شماره و مراجعه به باجه مربوط        

 

      ۳- مراجعه به صندوق و دریافت قبض       

 

      ۴- مراجعه به نمونه گیری