به منظور تسریع در امر پذیرش و کاهش زمان انتظار مراجعین ، امکان پذیرش به صورت غیر حضوری فراهم می باشد. 

مراجعین می توانند به دو شیوه زیر بدون مراجعه به آزمایشگاه ، نسخه مورد نظر را پذیرش نمایند:

 

 پذیرش از طریق سایت 

 

 whatsapp  پذیرش از طریق واتساپ